fbpx

PHT ry / tarjouspyyntö

PHT ry,  tarjouspyyntö / Pysyvään muutokseen-kokeiluhanke

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA / 10.1.2018

 

 

Onko palveluntuottajan tarjottava 2. ja 3. jaksoille sekä LIIKE että MIELI jaksoja, vai voiko “erikoistua” jompaankumpaan?

 

Vastaus: Palveluntuottajan on tarjottava kumpaakin painotusta, LIIKE ja MIELI.

 

Onko sideohjelma sama kuin muu ohjattu ohjelma?

 

Vastaus: Kyllä on.

 

Onko lajikokeilut oltava sideohjelmassa vai voiko olla osana ryhmäohjauksia?

 

Vastaus: Lajikokeilut voivat olla osa sideohjelmaa sekä ryhmäohjausta.

 

Voiko omatoimisen iltaohjelmaan iltakävelyn tilalle laittaa vaihtoehtoja mitä palveluntuottajalta löytyy?

 

Vastaus: Ilman muuta. Iltakävely oli vain esimerkkivaihtoehto.

 

Kolme tuntia yksilöohjausta/hlö, jos ryhmässä 16 asiakasta = 2880 minuuttia ja kolmen jakson aikana toimintasabluunaan varattu 12 tuntia aikaa. Tämä käsittääkseni tarkoittaa, että yksilöohjausta pitää olla antamassa 4 työntekijää yhtä aikaa, että homma saadaan hoidettua? Voiko osa tästä ohjauksesta olla väliyhteydenpitoa tai taustatyötä esim. liikuntaohjeiden valmistelu?

 

Vastaus: Yksilöohjausta on pyydetty yhteensä 3 tuntia 3 lähijaksolla, joista ensimmäisellä 30 minuuttia. Yksilöohjaus ei voi olla taustatyöltä eikä väliyhteydenpitoa.

 

Voiko yksilöohjauksia laittaa sabluunaan lisää esim. päivällisen jälkeiselle ajalle, jolloin pärjättäisiin esim. 3 työntekijällä?

 

Vastaus: Yksilöohjausta voi olla myös päivällisen jälkeen.

 

Saako yksilöajat mennä päällekkäin ryhmän muun ohjelman kanssa?

 

Vastaus: Yksilöohjausta voi olla silloin kun on muuta ohjelmaa mutta ei päällekkäin muun HOT-ohjauksen, esim. ryhmäohjauksen kanssa.

 

Voiko LIIKE/MIELI kursseja olla kohteessa yhtä aikaa “yhtenä kurssina”, jonka ohjelma on jaettu kahteen ja osa ohjelmasta on yhteistä. Maksimiosallistujamäärä tällöin 32 hlö?

 

Vastaus: Kyllä voi.

 

Pitääkö tarjous jättää sekä paperisena että sähköisesti?

 

Vastaus: Kyllä. Paperinen tarjous jätetään ensin 26.1.2018 klo 16.00 mennessä, jonka jälkeen sähköinen tarjous 28.1. mennessä.

 

Koulutetaanko ainoastaan tiimivastaava Jyväskylän koulutuksessa?

 

Vastaus: Kyllä, vain tiiminvastaava koulutetaan.

 

Lasketaanko mahdollisesti toteuttavat kuntotestit liikuntaohjelmaksi? Muuksi ryhmäohjelmaksi?

 

Vastaus: Kuntotestit ovat muuta liikunnallista ohjelmaa, i HOT- yksilö- eikä ryhmäohjausta.

 

Mikäli tarjoaa 3-4 kurssia alkavaksi kuukaudessa, ja kaikille kursseille on vajaa osallistujamäärä, yhdistetäänkö kursseja?

 

Vastaus: Mikäli minimimäärät eivät toteudu, kursseja voi yhdistellä.

 

Mikäli haluamme panostaa palveluun nimeämällä kaksi eri tiimiä, onko HOT-koulutukseen mahdollista lähettää kaksi koulutettavaa tiiminvetäjää vai onko koulutus tarkoitettu nimenomaan yhdelle henkilölle per palveluntuottaja ja per tiimi? Jos on kaksi eri tiimiä, voiko siis kummankin vetäjä saada maksuttoman koulutuksen, koska kyse ei ole uuden ihmisen kouluttamisesta vanhan tilalle vaan rinnakkaiskoulutuksesta?

 

Vastaus: Mikäli palveluntuottaja perustaa kaksi erillistä tiimiä, voi PHT:n koulutukseen osallistua myös kaksi tiiminvetäjää.

 

Onko lainkaan mahdollista lähettää myös muita tiimiläisiä PHT:n koulutukseen? Mikäli ei, onko tämä mahdollista maksua vastaan?

 

Vastaus: Koulutus on suunniteltu tiiminvetäjille ja ajatus on ollut, että tiiminvetäjät kouluttavat tiimiläiset. Mikäli tämä jatkossa osoittautuu toimimattomaksi, voimme miettiä myös koko tiimin koulutusta.

 

Mikäli koulutus on tarkoitettu vain tiimivetäjälle, onko mahdollista lähettää myös varatiiminvetäjä koulutukseen?

 

Vastaus: Koulutus on tässä vaiheessa tarkoitettu vain tiiminvetäjille.

 

Selviääkö LIIKE ja MIELI -painottuvat sisältövaatimukset HOT-koulutuksessa?

 

Vastaus: HOT- koulutuksessa avataan lähestymistapaa, jolla sisältöä tuotetaan sekä MIELI että LIIKE- painotuksessa. Joten kyllä.

 

Miten malliohjelma tulisi antaa ja etenkin kuvata, kun HOT-koulutusta ei ole vielä saatu?

 

Vastaus: Malliohjelma toimii pohjana, jota koulutuksessa annetun ohjauksen tuloksena ryhdytään työstämään. Ajatus on, että palveluntuottaja tuo omaan ohjelmaansa oman näköistä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Tätä ohjelmarunkoa sitten työstetään yhdessä koulutuksen edetessä. Malliohjelman sisältö ei ole vertailuperuste.

 

Onko tarjouspyynnön sisällössä vielä mahdollisuus keskustella toteutustavoista? Mikäli henkilön jaksolta tulisi antaa kokonaisvaltainen palaute ja arvio edistymisestä, niin miten PHT on ajatellut tietojen siirron tapahtuvan 1. jakson palveluntarjoajalta uudelle palveluntarjoajalle? Onko PHT ajatellut, että 2. jakson mahdollinen uusi tiimi aloittaa työskentelyn täysin puhtaalta pöydältä jaksolaisen kanssa, jolloin menetetään arvokas henkilökohtainen 1. jakson taustatieto ja henkilökohtainen ote jakson ohjaukseen? Mitä lisäarvoa PHT on ajatellut, että palveluntuottajan vaihto antaisi nimenomaan PHT:n /henkilön tavoitteita ajatellen?  Voiko tämän kohdan vielä muuttaa siten, että siirto ei olisi mahdollista? Tämä aiheuttaa kaikille palveluntarjoajille (siltä jolta siirtyy henkilö pois sekä sille joka saa uuden henkilön 2. ja 3. jaksolle) turhaa paperi- ja taustatyötä (varaukset, postit, paperitutustumiset ym.). Kun pitäisi keskittyä olennaiseen, eli asiakkaan kokonaisvaltaiseen haltuun ottoon ja hänen asiansa edistämiseen, aikaa meneekin väistämättä siirron vuoksi tapahtuvaan turhaan taustatyöhön ja tutustumiseen sekä toimisto- että ohjaavalta henkilökunnalta

 

Vastaus: Hyviä kysymyksiä, joita PHT on pohtinut mm. osallistujan näkökulmasta. Tästä syystä kokeilu aloitetaan niin, että kohdetta ei saa vaihtaa. PHT:n tarkoituksena on rakentaa projektin mukana järjestelmät mm. tiedon siirtymiselle.

 

Mikä ulkopuolinen taho arvioi jakson ja millaisten materiaalien perusteella? Tuleeko palveluntuottajan varautua hankkimaan uusia järjestelmiä, kyselypohjia tai muita ratkaisuja, joihin tieto asiakkaista kerätään?

 

Vastaus: Arvioijaa ei ole vielä valittu. Pääsääntöisesti käytetään PHT:n nykyisiä sähköisiä järjestelmiä (LOTU- asiakasrekisteri ja Surveypal) tiedon keräämiseen. Tiedon keräämisestä vastaa PHT.

 

Tarjouspyynnössä sanotaan kohta g: ”Jokaisen tiimin jäsenen tulee käydä kohtien b-c vastaava 2×2 päivän koulutus ennen aloittamistaan tiimissä”. Tämä on ristiriitainen tieto sen aiemmin tarjouspyynnössä todetun asian kanssa, että koulutusta saa vain TIIMINVETÄJÄ. Vai tarkoitetaanko kohdalla g sitä, että tiimin jäsenten on saatava 2 x 2 pv koulutusta PHT:n koulutuksessa olleelta oman organisaation tiiminvetäjältä? Jatkokysymys tähän: Vai ovatko 2 x 2 päivää vaihtoehtoisia koulutuksia tiimivetäjälle? Eli tiimivetäjä osallistuu vain yhteen 2 päivän koulutukseen ja näin ollen ryhmän tulee saada tätä 1x2pv vastaava sisältökoulutus omalta tiimivetäjältään?

 

Vastaus: Kohdassa on kirjoitusvirhe. Siinä tarkoitetaan tiiminvetäjää, ei tiimin jäsentä.

 

Pitääkö koulutuksessa olleen tiiminvetäjän kouluttaa 2 pv oman tiiminsä jäseniä (kohdassa g sanotaan, että tulee saada vastaava koulutus)? Vai onhan se riittävä, että koulutuksessa ollut tiimivetäjä itse parhaimmaksi katsomallaan tavallaan vie saman tiedon eteenpäin. Ei voi olettaa, että koulutusta osaa toistaa sisällöltään (= minuutilleen)  2-päiväisenä, kuten alkuperäinen koulutus on.

 

Vastaus: Tiiminvetäjä rakentaa itse koulutuskokonaisuuden, joka on hänen mielestään projektin toteutuksen ja sisällön omaksumisen kannalta tarkoituksenmukainen.

 

Tarjouspyynnön liitteenä on PHT:n tekemä lukujärjestys excel-taulukkona x 2. Pyydämme selvempää avausta sille, mitä näillä mallilukujärjestyksillä tarkoitetaan? Excel-taulukossa on kaksi laskentataulukkoa, joiden sisältö on lähes sama. Toisen taulukkosivun nimi on Malliohjelma ja toisen Taul 1; mikä ero on näillä taulukoilla, joissa kummassakin on PHT:n toimesta merkitty 1. lähijakso, 2. lähijakso sekä 3. lähijakso?

 

Vastaus: Nämä ovat vain malleja siitä millaiseksi lähijaksojen ajankäytön voi järjestää. Palveluntuottaja voi itse rakentaa itsensä näköisen aikataulun, joka sisältää vaaditun tuntimäärän ohjelmaa.

 

Onko PHT halunnut osoittaa, että toiseen taulukkoon merkitty sideohjelma tai yksilöohjaus tai ryhmäohjaus pitää sisällöltään olla toisessa taulukossa näkyvään vastaavan kellonajan ohjelmaan, jossa lukee LIIKE/MIELI? Toivomme selkeää vastausta sille, millainen antamamme malliohjelma tulee olla ja annetaanko se esim. näiden taulukoiden pohjalta vai miten?

 

Vastaus: Kts. vastaus edellä.

 

Yrityksemme ei ole vielä käynyt HOT-koulutusta, miten meidän tulisi kuvata ohjelmasisältöä? Riittääkö, että LIIKE/MIELI -painopisteisiin liittyvät ohjatut tunnit kerrotaan otsikkotasoltaan? Sisältöä ei voi vielä kuvata, koska sitä ei ole tehty ja myös tarjouspyynnössä sanotaan, että ohjelmia rakennetaan yhdessä koulutuspäivillä

 

Vastaus: Juuri näin. Eli LIIKE/MIELI – painotusten ohjaukset otsikkotasolla. Muuta ohjelmaa voi jo avata ja sitä rakennetaan sitten yhdessä siltä pohjalta. Toki tarvittaessa sisältöjä voi myös muuttaa ohjelmaa rakennettaessa. Tuntimäärä on oleellinen.

 

Pitääkö ohjelma lähettää seuraavasti? (eli yhteensä 5 a4 pdf-ohjelmasivua):

Lähijakson ohjelma (perusohjelma)

Lähijakson ohjelma MIELI

Lähijakson ohjelma LIIKE

Lähijakson ohjelma MIELI

 1. Lähijakson ohjelma LIIKE

 

Vastaus: Kyllä.

 

Tarjouspyynnössä sanotaan, että ”ohjelmaluonnoksessa on kerrottava, miten kohteen erityisosaaminen näkyy ohjelmassa ja toiminnassa.  Tarkoitetaanko tällä palveluntuottajan nykyistä erityisosaamista? Vielähän ei voi avata uuden arvopohjaisen osaamista ohjelmasisältötasolle, koska koulutus on vasta tulossa.

 

Vastaus: Tarkoitetaan nimenomaan palveluntuottajan nykyistä osaamista, vapaasti ja lyhyesti esitettynä.

 

Onko laskutusperuste vuorokausi? Eli 1.jaksosta laskutetaan 3 vrk (kesto 4 päivää) ja 2. ja 3. jaksosta laskutetaan 2 vrk (kesto 3 päivää)?

 

Vastaus: Laskutusperuste on vuorokausi.

 

Saako palveluntuottaja määritellä täysin vapaasti jaksojen alku- ja loppupäivät siten, ettei PHT:lla ole väliä alkavatko lähijaksot välillä esim. maanantaina ja välillä lauantaina tai muina viikonpäivinä?

 

Vastaus: Saa määritellä. PHT:n arvio on, että osallistuminen on helpointa mikäli 2. ja 3. lähijakso toteutetaan viikonloppuina mutta koska on kysymys uudesta palvelusta, varmoja ei voida olla. Palveluntuottaja voi tarjota oman valintansa mukaisesti. Osallistujat valitsevat vapaasti, joten vasta loppuvuodesta 2018 voidaan nähdä mitkä ajankohdat ja viikonpäivät ovat toimivimpia.

 

Täytetäänkö taulukko valmiiksi kaikilta vuosilta kaikilta osin vuoteen 2021? Mikäli näin on, pyydämme arvioimaan uudestaan asiaa, sillä virhemarginaali mennä sekaisin viikoissa ja vuosissa kasvaa. Voisiko olla riittävää, että jaksot ilmoitetaan vain 2019 osalta ensin? Vai liittyykö tämä siihen, että hinnat saavat myös vaihdella eri viikkoina ja vuosina, jolloin kaikki hinnat tarvitaan etukäteen?

 

Vastaus: Taulukkoon annetaan vuonna 2018 alkavien jaksojen osalta 1., 2. ja 3. jakson päivämäärät. Seuraaville vuosille (2019, 2020 ja 2021) ei tarvitse vielä antaa tarkkoja päivämääriä, jos sitoutuu pyydettäessä tarjoamaan PHT:lle PHT:n kysymiä ajankohtia.

Hinta lasketaan tarjottujen jaksojen keskihintana, joten tarjoajan tulee esittää myös se hinta, jolla tarjoaa jaksot järjestettäväksi kyseisinä vuosina.

 

31.Saako laatupisteitä vain siitä määrästä mitä tarjoaa 1. lähijaksoa per kk? Eli tähän kohtaan ei lasketa lainkaan 2. ja 3. jaksojen määriä.

 

Vastaus: Kyllä.

 

 1. Voiko palveluntuottaja huomioida tarjouksessaan, että 1. lähijaksoja pitää olla suhteessa enemmän alkavaksi kuin 2. ja 3. jaksoja toteutuu? Koska ihmiset voivat lopettaa koko jakson kesken 1. jakson jälkeen + se, että ihmisiä voi siirtyä toiselle palveluntuottajalle esim. matkojen vuoksi tai sopivimpien aloituspäivien vuoksi?

Onko siis niin, että 2. ja 3. jaksojen tarjottavat määrät eivät ole tässä tarjouksessa lainkaan relevantteja, vain se, että niitä luvataan tuottaa (myös lisätä tarvittaessa) tarpeen mukaan siten, että aikamääreet jaksojen välillä toteutuvat?

 

Vastaus: Juuri näin.

 

 1. Miten määritellään allergiahuone?

 

Vastaus: Täyttää Allergia ja astmaliiton (https://www.allergia.fi/allergiatunnus/tuotteet/hotellit/)  6 kriteeristä vähintään kolme.

 

 1. Täysihoitoon kuluu väli- tai iltapala. Voidaanko tehdä niin, että osallistujille jaetaan välipalalippu, jolla saavat itse valita kahviosta joko väli- tai iltapalaksi esim. kahvin/ teen/ mehun ja suolaisen kahvileivän?

 

Vastaus: Kyllä voi tehdä. Terveellinen väli- ja iltapala voi sisältää muutakin kuin suolaisen kahvileivän.

 

 

 1. Tarjouspyynnössä (kohta toiminnan vaikutusten arviointi) kuvataan, että toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan eri näkökulmista. Määrittääkö palveluntilaaja käytettävät mittarit? Sisältyykö mittaukseen käytetty aika esitettyihin ryhmä- tai yksilöohjaustunteihin?

 

Vastaus: PHT määrittää käytettävät mittarit. Toistaiseksi tiedossa oleva tiedon mittaaminen ei vaadi palveluntuottajalta/tarjoajalta työtä. Mikäli kokeiluprojektin aikana tilanne muuttuu, siihen voidaan käyttää ryhmä- tai yksilöaikaa tai muuta erikseen yhdessä sovittua resurssia.

 

 1. Kuinka monta tiimivastaavaa palveluntuottaja voi toiminnan käynnistämisvaiheessa kouluttaa PHT:n järjestämien ja kustantamien koulutusten kautta? Kommenttina näemme, ettei yksi tiimivastaava pysty vastaamaan riittävien varattavien lähijaksojen toteuttamisessa, koska 1. lähijakson jälkeen tulee varautua kahteen eri teeman mukaisiin jatkojaksoihin.

 

Vastaus: Lähtökohta on, että 1 tiimivastaava/tiimi. Tiiminvastaavan ei tarvitse olla kaikessa ohjauksessa mukana.

 

 1. Tarjouspyynnössä kuvataan, että tiiminvastaavan vaihtuessa palveluntuottaja vastaa hänen kouluttamisesta aiheutuvista kuluista? Kuinka paljon vaadittava koulutus kustantaa palveluntuottajalle ilman palkka- majoitus-, matka- ja päivärahakuluja? Onko koulutus myöhemminkin kestoltaan tiimivastaaville 4 päiväinen toteutettuna kahdessa osassa? Missä päin Suomea koulutus toteutetaan vai onko se mahdollista suorittaa etänä/verkossa? Millaisia kustannuksia tiimivastaavien sparraus- tai täydennyskoulutuspäivät aiheuttavat?

 

Vastaus: Koulutus tapahtuu Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy:n toteuttamana lähiopetuksena. Hinta on noin 630 e / hlö (sis.ALV).

 

 1. Tarjouspyynnössä kuvataan, että palveluntuottaja määrittää ryhmän minikoon. Tämä tehdään tarjouspyyntöasiakirjan excel-taulukkoon. Kuinka hyvissä ajoin ennen ryhmän aloittamista palveluntuottaja voi perua jakson, mikäli kurssille ei ole riittävä määrä osallistujia?

 

Vastaus: PHT tietää noin kuukautta ennen jakson alkua osallistujamäärän. Mikäli se on vähemmän kuin palveluntuottajan edellyttämä minimi, PHT tiedustelee palveluntuottajan mahdollisuutta järjestää jakso.

 

 1. Koska ryhmäläiset voivat valita 2. ja 3. lähijaksoksi MIELI- tai LIIKE-teemaisen jakson voi esim. 16 henkilön aloittanut ryhmä jakautua hyvin eri painotuksilla jaksoihin. Miten toimitaan, jos esim. tästä ryhmästä vain 4 henkilöä hakeutuisi MIELI- lähijaksolle ja 12 henkilöä LIIKE- lähijaksolle? Jos palveluntuottaja on määrittänyt esim. 8 henkilöä minimikooksi, voiko tällöin MIELI-jakson perua kokonaan? Tällöin asiakkaiden jaksojen tuottama kokonaisuus keskeytyisi. Palveluntuottaja pystyy kuitenkin nykyisten asiakirjojen mukaan määrittelemään minikoot erikseen myös 2. ja 3. jaksolle.

 

Vastaus: Toiminnan käynnistyessä 2018 on vielä vaikea arvioida miten osallistujat jakautuvat eri painotuksiin. Joka tapauksessa ajatus on, että useammalta 1.jaksolta voi osallistua samalle 2. ja 3. jaksolle LIIKE/MIELI- painotuksin.

 

Esim. seuraavalla tavalla:

 1. jakso 2.-5.6.2018 2.jakso 3.-5.8. (MIELI)        3.jakso 3.-5.11. (MIELI)
 2. jakso 6.-9.6.2018 2.jakso 3.-5.8. (MIELI)        3.jakso 3.-5.11. (MIELI)

 

 1. Puolessa välissä 2 ja 3 jaksoja oltava 15 min henkilökohtaisen ohjauksen mahdollisuus. Tämä toteutetaan erillisenä toimintana, joka ei sisälly hankintamenettelyyn tässä vaiheessa. Lasketaanko tämä mukaan kuitenkin jo tarjottuun hintaan tarjouskilpailun tässä vaiheessa?  Vai voiko tälle esittää hinnan sitten, kun se tulee ajankohtaiseksi hankinnassa?

 

Vastaus: Tälle toiminnalle ei tässä vaiheessa esitetä hintaa. Mikäli toiminta toteutetaan, siitä pyydetään erillinen tarjous.

 

 1. Tarjouspyynnön mukaan kokeilu käynnistetään niin, että vuonna 2018 alkavilla jaksoilla osallistuja ei voi vaihtaa palveluntuottajaa, mutta vuonna 2019 alkavilla jaksoilla palveluntuottajan vaihtaminen olisi mahdollista. Miten toimitaan, jos 2. ja 3. jaksoille ei jääkään jäljelle palveluntuottajan määrittämää minimimäärää osallistujia? Joutuvatko tällöin jäljelle jäänyt joukko väistämättä etsimään toisen palveluntuottajan?  Missä vaiheessa jakson peruutus on palveluntuottajan osalta tehtävä?

 

Vastaus: Kts. kysymysten 38 ja 39 vastaukset.

 

 1. Tarjouspyynnön mukaan kehittämistoimintaan etsitään toimintaan sitoutuvia palveluntuottajia. Tavoite on saada ympäri Suomea riittävä määrä kokeiluun ja juurruttamiseen, laadullisten valintakriteerien perusteella soveltuvaa kumppania kilpailutuksen kautta. Kuinka monta palveluntuottajaa tullaan valitsemaan?  Kuinka monta 1. jaksoa / palveluntuottaja on mahdollisuus saada vuodessa?

 

Vastaus: Tavoite on saada 10-12 palveluntuottajaa. Käynnistämisvaiheessa (2018) kultakin palveluntuottajalta tullaan valitsemaan 2-4 ryhmää(sisältää jaksot 1-3). Koska ryhmiin haku on osallistujille avointa, ei voida etukäteen arvioida mitkä ryhmät täyttyvät.

 

 1. Onko palvelun markkinointi palveluntuottajan vai PHT:n vastuulla?

 

Vastaus: Markkinointi on PHT:n vastuulla mutta palveluntuottajan toivotaan myös markkinoivan jaksoja. PHT ohjeistaa valittuja palveluntuottajia markkinoinnissa.

 

 1. Tuleeko tarjoukseen lähettää mukaan liitteeksi verovelkatodistus ja todistus lakisääteisten eläkemaksujen maksamisesta? Vai riittääkö, että tarjoaja vakuuttaa nämä hoidetuksi ja toimittaa pyydettäessä em. asiakirjat?

 

Vastaus: Ei tarvitse lähettää vaan toimitetaan pyydettäessä.

 

45.Onko palveluntuottajan mahdollista yhdistää 1. lähijakson jälkeen ryhmiä uudestaan, niin että saisi 2. ja 3. lähijakson minimäärän paremmin täyttymään?

 

Vastaus: Kyllä on, kuitenkin painotukset muistaen eikä niitä sekoittaen.

 

 1. Mikä on hankinnan arvo? Tekstissä mainitaan, että palveluntuottajia valitaan riittävä määrä ympäri Suomea kokeiluun ja juurruttamiseen – onko valittavien palveluntuottajien määrästä arviota? Tai toteutettavien kurssien määrästä?

 

Vastaus: Hankinnan arvon arvio vuosille 2019-2021 on 2 700 000 euroa.

 

 1. Ohjelmaluonnokset ja tarjouksen vertailuperusteet: tarjouspyynnön mukana on ohjelmamalli: onko tarkoitus, että palveluntarjoaja kuvaa, miten toteuttaa ko. mallissa olevat ryhmä- ja yksilöohjaukset HOT:ttia soveltaen? Mikä merkitys mukaan liitetyllä ohjelmaluonnoksella on laatuvertailussa? Montako laatupistettä siitä voi saada ja millä perusteella? Vertailuperusteissa sanotaan, että laatupisteet muodostuvat excel-taulukossa eli muodostuuko niitä myös ohjelmaluonnoksesta?

 

Vastaus: Malliohjelma ei ole vertailuperuste. Viittaamme vastaukseen kysymyksessä 18.

 

 1. Työryhmä/tiimin kokoonpano: voiko tarjouksessa nimetä useita saman ammattiryhmän henkilöitä ( esim. 2 fysioterapeuttia, 2 terveydenhoitajaa)? Eli voiko jo alkuvaiheessa nimetä ja kouluttaa esim. kaksi tiimiä tätä toimintaa varten?

 

Vastaus: Lähtökohta on, että palveluntuottajalla on 1 tiimi ja 1 tiiminvastaava/tiimi.

 

 1. Lounas: tarjouspyynnössä mainitaan, että lounas ei voi olla pelkkä salaatti- tai keittolounas. Jos lounaalla tarjotaan sekä salaattipöytä että 2 eri keittoa, niin hyväksytäänkö se?

 

Vastaus: Kyllä.

 

 1. Hinnoittelu: onko arvonlisäverollinen hinta laitettava tarjouslomakkeelle, jos antaa hinnan arvonlisäverottomana? eli voiko ko. kohdan jättää täyttämättä? Onko hinta oltava kaikilla lähijaksoilla sama?

 

Vastaus: Kumpikin hinta on ilmoitettava. Jos ei ole arvonlisäverovelvollinen toiminnan osalta, ilmoitetaan kummassakin kohdassa arvonlisäveroton hinta. Hinta voi olla erilainen eri lähijaksoilla.

 

 1. Aikatauluttaminen: onko kaikki jaksot koko sopimuskaudelle aikataulutettava tarjouksenteon yhteydessä?

 

Vastaus: Viittaamme vastaukseen kysymyksessä 30.

 

 1. Kurssien ostaminen: Mitä tarkoittaa, että v. 2018 jälkeisten sopimusvuosien ostot painottuvat osallistujien tarpeiden mukaan? Mitä tarpeita tässä tarkoitetaan? Jos palveluntuottaja pääsee mukaan tähän hankkeeseen, niin onko varmuutta, että v. 2018 jälkeenkin sille tulee kursseja?

laitetaanko hintalomakkeelle jakson kokonaishinta/hlö vai hinta/vrk/hlö? Eli onko vertailuhinta kunkin jakson kokonaishinta /hlö vai vuorokausihinta/hlö?

 

Vastaus: Kaikki lähijaksot/ryhmät, joita PHT valituilta palveluntuottajilta varaa, on avoimesti haettavissa. Tämän vuoksi ei voida antaa mitään varmuutta jaksojen järjestymisestä. Vertailuhinta on arvonlisäveroton vuorokausihinta kullakin lähijaksolla.

 

 1. Tiimin henkilöiden nimeäminen. Tuleeko henkilöiden olla siis nimetty jo tarjouksessa?

 

Vastaus: Mikäli tarjoajalla on jo tiimin kokoonpanon henkilöt tiedossa.

 

 1. Yksilönohjauksesta (Oltava kaikilla jaksoilla yhteensä 3 h (1.lähijasolla 0,5 h)). Minkälaista ja minkä tasoista tuon pitäisi olla?

 

Vastaus: Yksilöohjaus on HOT- menetelmän mukaista ohjausta. Tähän annetaan koulutus kaikille valituille palveluntuottajille (tiimivastaava koulutetaan).