TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste (EU) 2016/679 Laadittu 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry (jäljempänä PHT )

Lintulahdenkatu 6 a 1, 00500 Helsinki

asiakaspalvelu@pht.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Tietosuojavastaava Pasi Ylitalo / PHT                    puh 020 144 1316         pasi.ylitalo@pht.fi

2. Henkilörekisterin nimi

PHT ry:n lomatukirekisteri (LOTU-rekisteri)

3. Oikeusperusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sekä valtionavustuksista annetun lain perusteella.

4. Käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Valtioneuvoston päättämien, Veikkauksen voittovaroilla rahoitettujen lomatukien myöntämiseksi,avustuspäätösten tekemiseksi ja muihin niihin liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

5. Tietosisällöt

Rekisteröitynä rekisterissä käsitellään seuraavien henkilötietoryhmien tietoja:

Rekisteröityjen ryhmät
i. lomahakijat
ii. asiakkaan työntekijät
iii. asiakkaan yhteistyökumppanit
b. Henkilötietoryhmät

Päähakija
i. henkilötunnus
ii. nimi
iii. koulutus
iv. liitto
v. puhelinnumero
vi. sähköposti
vii. osoite
viii. siviilisääty
ix. työtilanne
x. puoliso
xi. tarvittavat apuvälineet
xii. erityisruokavaliot
xiii. lapset
xiv. talossa asuvien alle 18-vuotiaiden lukumäärä
xv. nettotulot / kk
xvi. mistä tulot muodostuvat
xvii. velat
xviii. taloudelliset, sosiaaliset, terveydelliset perustelut
xix. pituus
xx. paino
xxi. viitesuoritus

Hakijan puoliso
i. henkilötunnus
ii. nimi
iii. työtilanne, sähköposti
iv. apuvälineet
v. erityisruokavalio
vi. nettotulos / kk
vii. mistä tulot muodostuvat
viii. velat

Lapset / muut hakijat
i. hetu
ii. nimi
iii. apuvälineet
iv. erityisruokavalio

Työntekijät
v. nimi
vi. sähköposti

Yhteistyökumppanit
vii. yhteyshenkilön nimi
viii. yhteyshenkilön sähköpostiosoite
ix. yhteyshenkilön puhelinnumero

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

LOTU- rekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen täyttäessään joko sähköisen tai paperisen hakukaavakkeen. Sähköinen hakukaavake on osa LOTU- järjestelmää.

Lisäksi PHT:n käsittelijä voi tehdä merkintöjä hakemusten tarkoituksen mukaisen käsittelyn toteuttamiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

PHT ry voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

PHT ry voi luovuttaa loman toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja palveluntuottajille loman toteuttamiseksi ja järjestämiseksi.

PHT ry voi luovuttaa tietoja viranomaiselle tai muulle ulkopuoliselle taholle siinä määrin kuin se on tarpeen rekisteröidyn lomaoikeuden toteamiseksi ja laskutuksen järjestämiseksi.

  

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö

tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti PHT ry:n toimipaikassa yllä mainitussa

osoitteessa asiakaspalvelun aukioloaikana.

9. Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

11. Rajoitusoikeus

Rekisteröity voi pyytää PHT ry:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä EU tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja yksilöidä rajoitettavat tiedot. Rajoituspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna PHT:n tietosuojavastaavalle.

12.  Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

(oikeus vastustaa)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun

suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

13. Henkilötietojen säilytysajat ja hävittäminen

Lomatukea hakeneiden ja saaneiden henkilöiden hakemuksella ilmoitettuja tietoja säilytetään 1 + 6 vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Henkilö, joka ei ole tukea saanut, voi pyytää tietojensa anonymisointia lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pht.fi.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

PHT varmistaa kattavin teknisin, fyysisin ja hallinnollisin suojatoimin henkilötietojen tietoturvallisuuden. Henkilötietoa saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt. Tietojen eheydestä ja luotettavuudesta huolehditaan ja tiedot ovat saatavilla käyttötarkoituksiinsa, kun niitä tarvitaan. Tietoturvallisuuden toteuttamisesta huolehditaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta alkaen kaikissa henkilötietojen käsittelyn elinkaaren vaiheissa, aina tietojen tietoturvalliseen hävittämiseen saakka. PHT varmistuu kattavin sopimuksin ja ohjeistuksin sekä riittävin tarkastuksin myös PHT:n lukuun toimivien tietoturvallisesta henkilötietojen käsittelystä.

15. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä laittomiksi arvioimistaan henkilötietojen käsittelytoimista valitus Tietosuojavirastolle. Lisätietoja valitusoikeuden toteuttamisesta www.tietosuoja.fi.

Rekisterissä on seuraavia arkaluontoisia tietoja:

KylläEi

rotu tai etninen alkuperä tai poliittinen, filosofinen tai uskonnollinen vakaumus,

 

X

henkilöä on epäilty tai häntä on syytetty tai hänet on tuomittu rikoksesta,

 

X

terveydentilaa koskevat tiedot,

X

 

seksuaalinen suuntautuminen,

 

X

ammattiliittojen jäsenyys

X

 

geneettiset tai biometriset tiedot

 

X