ARVO- JA HYVÄKSYNTÄPOHJAINEN LÄHESTYMISTAPA

PHT:n aikuisten hyvinvointikursseilla hyödynnetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kehitettyä psykologista ohjausmenetelmää, josta käytetään nimitystä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa. Menetelmä perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntauksen, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) käytänteisiin.

Pelkkä tieto tai tietoisuus hyvien elintapojen, kuten riittävän liikkumisen ja terveellisen ruokavalion hyödyistä ei useinkaan johda toivottuun muutokseen käyttäytymisessä. Muutoksen tueksi tarvitaan taitoja, jotka auttavat oman käyttäytymisen säätelyssä ja ohjaamisessa. Arvo- ja hyväksyntäpohjaisessa lähestymistavassa keskeistä onkin tiedon jakamisen sijaan näiden mielen taitojen, eli psykologisen joustavuuden kehittäminen arvoja, tietoisuustaitoja ja hyväksyntää hyödyntäen.

Mitä on psykologinen joustavuus?

Joustavuuden taidot ovat tärkeässä asemassa, kun halutaan muuttaa omaa käyttäytymistä ja elintapoja, ja kun tavoitellaan muutoksen pysyvyyttä. Hankaliksi koettujen tapojen (kuten tunnesyöminen, liikunnan välttely tai stressaaminen) kanssa kamppailtaessa psykologista joustavuutta on usein liian vähän. Jäykät ajatukset suhteessa liikuntaan, syömiseen tai omaan minään voivat estää toteuttamasta omaa terveyttä ja hyvinvointia lisääviä tekoja. Arvo- ja hyväksyntäpohjaisessa ohjauksessa käytettävät harjoitteet kehittävät psyykkisiä taitoja, joiden avulla opitaan käsittelemään muutokseen liittyviä esteitä.

Psykologisen joustavuuden taidot mahdollistavat oman mielen tuottamien ajatusten ja tunteiden havainnoimisen sekä niiden vallasta irrottautumisen. Lisäksi joustava mieli tuo kykyä toimia omien arvojen mukaisesti erilaisissa tilanteissa mahdollisista epämiellyttävistä ajatuksista, tunteista ja kehon tuntemuksista huolimatta. Psykologisen joustavuuden taidot ovat vastakohta automaattisille ajatuksille ja tunnereaktioille tai pinttyneille, jäykille ja kontrolloiville toimintatavoille, joiden varassa usein toimimme ja jotka ovat usein myös toivomamme muutoksen esteenä. 

Lukuisten tieteellisten tutkimusten mukaan psykologinen joustavuus on yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin ja tyytyväisyyden kokemuksiin. Lisäksi joustavuuden on todettu edistävän pysyvää painonhallintaa ja helpottavan stressin ja työuupumuksen oireita.

Mitä ohjauksessa tapahtuu?

PHT:n kursseilla noin puolet lähijaksojen ohjatusta ohjelmasta perustuu arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan mukaiselle työskentelylle. Ohjausta toteutetaan ryhmässä sekä omilla henkilökohtaisilla yksilöohjauksilla.

  • Ohjauksen alkuvaiheessa pohditaan ja kirkastetaan omia arvoja eli itselle elämässä tärkeitä asioita. Arvotyöskentelyn avulla motivaatio toivottuun käyttäytymisen muutokseen herää ja muutos pääsee käyntiin. 
 
  • Hyvinvointia edistäviä tavoitteita muodostetaan arvoihin ja senhetkisen arjen vaatimuksiin sopivalla tavalla. 
 
  • Erilaisten metaforien ja kokemuksellisten harjoitteiden kautta harjoitellaan havainnoimaan, tunnistamaan ja hyväksymään omia ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia, jotka voivat muodostaa esteitä arvojen mukaisten tekojen tekemiselle.

Kurssilla keskitytään hyvinvointia edistävien mielen taitojen harjoitteluun. Jokainen kurssilainen asettaa itselleen sopivat hyvinvoinnin tavoitteet itse. Ohjelmassa on erilaisia liikuntakokeiluja, mutta kurssilla ei tehdä fyysisen kunnon mittauksia tai laadita henkilökohtaista kunto-ohjelmaa tai ravitsemussuunnitelmaa.

Kurssilaisten kokemuksia:

Psykologisen joustavuuden testi

Testin avulla voit arvioida. voisitko hyötyä psykologisen joustavuuden kehittämisestä ja sopisiko PHT:n aikuisten hyvinvointikurssi sinulle.

Lue lisää:

Anu Kangasniemi: Tavoitteesta tavaksi – tietoisesti kohti terveyttä ja hyvinvointia (2017)

Arto Pietikäinen: Joustava mieli (2009)

Anu Tevanlinna: Hyvinvointia mielelläsi (2020)