Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry (jäljempänä PHT ry)

Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki

020 144 1310

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pasi Ylitalo
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki

020 144 1310

 1. Rekisterin nimi

PHT ry:n lomatukirekisteri (LOTU-rekisteri)

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain perusteella.

Valtioneuvoston päättämien, raha-automaattiavustuksilla rahoitettujen lomatukien myöntämiseksi, avustuspäätösten tekemiseksi ja muihin niihin liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Hakijan ja tämän puolison sekä lasten yksilöintitiedot:

 • etu- ja sukunimet
 • henkilötunnus
 • yhteystiedot
 • siviilisääty

– Hakijan lomatoiveet
– Tiedot hakijan ja tämän puolison aiemmista haetuista ja myönnetyistä loma-avustuksista
– Hakijan ja tämän puolison ammattiin, ammattiyhdistysjäsenyyteen, työsuhteeseen ja työhön liittyvät tiedot

– Hakijan ja tämän puolison taloudelliseen asemaan liittyvät tiedot
– Hakijan hakemuksensa tueksi ilmoittamat terveydelliset ja sosiaaliset perustelut

– Yhteydenpito ja viestintä hakijaan
– Hakijalle myönnetyt lomat ja häntä koskevat avustuspäätökset
– Laskutukseen liittyvät tiedot
– Tiedot viranomaisen tai muun ulkopuolisen tahon osallisuudesta loman toteuttamiseen

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan lomatukihakemuslomakkeella.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös hakijan puolisoista ja lapsista lomatukihakemuslomakkeella lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

PHT ry voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

PHT ry voi luovuttaa loman toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja palveluntuottajille loman toteuttamiseksi ja järjestämiseksi.

PHT ry voi luovuttaa tietoja viranomaiselle tai muulle ulkopuoliselle taholle siinä määrin kuin se on tarpeen rekisteröidyn lomaoikeuden toteamiseksi ja laskutuksen järjestämiseksi.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Tietojärjestelmät, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

PHT ry huolehtii, että ainoastaan niillä henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti PHT ry:n toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.